Program Picture

موج مثبت

ارل کمرون
۲۲ دی ۱۳۹۶

کمرون در حالی که وارد یازدهمین دهه حیاتش می‌شود هم‌چنان بسیار مشتاق به ادامۀ بازیگری و هم‌چنین سهیم شدن در فعالیت‌های جامعه بهائی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه