بیانیه‌ای راجع به پیشرفت زنان

Program Picture

موج مثبت

بیانیه‌ای راجع به پیشرفت زنان
۱۸ اسفند ۱۳۹۶

جامعۀ جهانی بهائی بیانیه‌ای راجع به پیشرفت زنان و رابطۀ مهم برابری زن و مرد با رفاه حقیقی منتشر کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه