نمایشگاهی خلاقانه در خصوص زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله

Program Picture

موج مثبت

نمایشگاهی خلاقانه در خصوص زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله
۱۰ فروردین ۱۳۹۷

جامعه بهائی مالزی در نمایشگاهی خلاقانه در خصوص زندگی و تعالیم حضرت بهاءالله میزبان بیش از ۳۰۰ مهمان بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه