منشاء قوانین

Program Picture

مفاهیم مدنی رساله مدنیه

منشاء قوانین
۰۱ اسفند ۱۳۹۴

آیا قوانین منشاء الهی دارند یا آنکه بشر بدون آنکه از موضع یا منشاء فوق بشری الهام یا کمک بگیرد خود به وضع قوانین اقدام می‌کند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه