مقام حضرت عبدالبهاء، نگارندهٔ رسالهٔ مدنیه
مرداد ۷, ۱۳۹۶

از دکتر معین افنانی پرسیدیم که نگارنده رسالهٔ مدنیه کیست و دیدگاه او از چه جنبه‌ای درخور اهمیت است؟

ثبت نام در خبرنامه