مفهوم کار و خدمت
تیر ۳, ۱۳۹۵

از فرح دوستدار پرسیدیم که آئین بهائی چه تحولی‌ در زمینه مفهوم کار و اشتغال پیشنهاد می‌کند؟

ثبت نام در خبرنامه