Program Picture

مفهوم کار در طول تاریخ

خرداد ۲۷, ۱۳۹۵

از فرح دوستدار پرسیدیم که مفهوم کار و اشتغال در طول تاریخ بشر دستخوش چه تغییراتی شده؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه