Program Picture

صدای دیگر

مفهوم رنج و سختی

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

در قدم اول نگاهی خواهیم داشت متفاوت به مفهوم رنج و سختی و ارتباط آن با هدف زندگی انسان. در این برنامه تلاش خواهیم کرد تا با تمرین انفرادی به شما کمک کنیم تا راه دستیابی به عمق وجودتان را آغاز کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه