مفهوم جدیدی از دین

مفهوم جدیدی از دین
شهریور ۱, ۱۴۰۰

«ای اهل عالم، مذهب الهی از برای محبت و اتحاد است؛ او را سبب عداوت (دشمنی) و اختلاف منمایید.»

ثبت نام در خبرنامه