معماران صلح – (برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۲

معماران صلح – (برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۲
مهر ۱۰, ۱۴۰۰

لودویگ کویید، یکی از دو برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و بیست و هفت میلادی

ثبت نام در خبرنامه