الن جانسون سیرلیف – بخش ۴ و پایانی

معماران صلح
الن جانسون سیرلیف – بخش ۴ و پایانی
مهر ۴, ۱۳۹۵

این قسمت برای آخرین بار اختصاص دارد به الن جانسون یکی از سه زنی که در سال ۲۰۱۱ به جایزه‌ی نوبل صلح رسیدند.

ثبت نام در خبرنامه