معضل نابرابری جنسیتی و عدم کرامت و شرافت انسانی

معضل نابرابری جنسیتی و عدم کرامت و شرافت انسانی
شهریور ۱۰, ۱۳۹۵

گفتگو با فرزانه ثابتان، مشاور روانشناسی عمومی و مدیریت منابع نیروی انسانی.

ثبت نام در خبرنامه