معضل جهانی محیط زیست

Program Picture
معضل جهانی محیط زیست
فروردین ۱۳, ۱۳۹۸

گفتگو با: خانم اعظم بهرامی، کنشگر و پژوهشگر رشته مدیریت و فیزیک محیط زیست، و فعال حقوق بشر و محیط زیست.
محیط زیست چالشی است جهانی با تاثیرات ویرانگر محلی که حل آن تنها با تغییر دیدگاه فردی و اجتماعی و همکاری و اقدامات چند جانبه از طرف سیاستمداران و شهروندان امکان‌پذیر است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه