Program Picture

فردای دنیای شیشه‌ای

معرفی
۱۲ مرداد ۱۳۹۹

این قسمت قصد دارد توضیحاتی کوتاه در مورد ماهیت برنامه ارایه دهد و این ویروس را به عنوان فرصتی برای تغییر نشان دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه