معرفی کتاب مستطاب اقدس

معرفی کتاب مستطاب اقدس
مرداد ۳, ۱۳۹۸

در این جلسه به معرفی ام‌ّالکتاب آئین بهائی خواهیم پرداخت؛ کتاب مستطاب اقدس از آثار حضرت بهاءالله.

ثبت نام در خبرنامه