معبد بهائی در شیلی – بخش ۱
آذر ۱۸, ۱۳۹۵

یک معمار چگونه می‌تواند ایده و نگاه خاص خود را در بنایی که می‌سازد منعکس نماید؟ سیامک حریری معمار آخرین معبد بهائی در شیلی از نوع نگاهش در طراحی این معبد سخن می‌گوید.

ثبت نام در خبرنامه