مصوّر قزوینی

مصوّر قزوینی
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۶

سرگذشت جناب محّمد قزوینی، متخلّص به مصوّر + قصیده (تجدید مطلع).

ثبت نام در خبرنامه