مشارکت در گفتمان‌های اجتماعی

Program Picture
مشارکت در گفتمان‌های اجتماعی
۱۸ اسفند ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر پرهام اقدسی، کارشناس مهندسی سازه و فعال اجتماعی

گفتمان‌های اجتماعی عاملی مهم و تاثیرگذار در تحول مادی و معنوی فرد و جامعه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه