مشارکت در گفتمان‌های اجتماعی

مشارکت در گفتمان‌های اجتماعی
اسفند ۱۸, ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر پرهام اقدسی، کارشناس مهندسی سازه و فعال اجتماعی گفتمان‌های اجتماعی عاملی مهم و تاثیرگذار در تحول مادی و معنوی فرد و جامعه

ثبت نام در خبرنامه