مزاح، شوخی
تیر ۲۶, ۱۳۹۷

حضرت عبدالبها می‌فرمایند: گاهی مزاح سبب اهتزاز قلوب گردد و مورث انشراح صدور شود. ولی مزاحی که فی الحقیقه جدی محض در لباس مزاح است این خوش تر و دلکش تر است زیرا تاثیرش بیشتر.

ثبت نام در خبرنامه