Program Picture

مدارس بهائی، تحقق یک رویا

مرداد ۱۳, ۱۳۹۶

مدرسه‌هایی مدرن و بر پایه شیوه‌های نوینِ آموزش و پرورش، تحقّق رؤیایی بود که بسیاری درتلاش رسیدن به آن بودند. “تحقق یک رؤیا” مستندی است در ارتباط با تلاش بهائیان، برای رسیدن به آموزش و پرورشی نوین به ویژه برای دختران و بررسی علل تعطیلی این مدارس.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه