مجوّز جنگ و خشونت؟

Program Picture

مفاهیم مدنی رساله مدنیه

مجوّز جنگ و خشونت؟
۲۴ بهمن ۱۳۹۴

– آیا خشونت و جنگ در بعضی مواقع مجاز است؟
– علّت ویرانی و تلفات ملّت ایران و سایر کشورهای جهان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه