مثل نسیم

مثل نسیم

مثل نسيم، عشق و عنايت پروردگار بر همگان می‌وزد. هر كس به نوعى از آن بهره می‌برد. مثل نسيم حكايت برخى از آنان است.

مثل نسيم، عشق و عنايت پروردگار بر همگان می‌وزد. هر كس به نوعى از آن بهره می‌برد. مثل نسيم حكايت برخى از آنان است.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه