کترین راین حقیقی
مهر ۲۰, ۱۳۹۶

همیشه خدا مهمون داشتیم … خاطرات خانوادگیمون هم حول و حوش هموناییه که مهمونمون بودن … پدر و مادرم قصد داشتن ما رو با ادیان متفاوت آشنا کنن تا ما مسیر خودمونو برای پیروی از ادیان پیدا کنیم … تو اعلامیه نوشته بودن “علم و دین باید با هم مطابق باشند” با خودم فکر کردم چه جالب و بهشون زنگ زدم … مثل نسیم این هفته با کترین راین حقیقی.

ثبت نام در خبرنامه