مثل نسیم
جک گوردن
مهر ۱۰, ۱۳۹۹
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان مي‌وزد. هر كس به نوعى از آن بهره می‌برد. مثل نسيم حكايت برخى از آنان است. این هفته تجربه جک گوردن.

ثبت نام در خبرنامه