مبارزه با برده داری
فروردین ۲۸, ۱۳۹۵

آیا می‎دانید که امروز ۲۷ میلیون برده در جهان هست؟ در این سخرانی، کِوین بلز، از برده‎داری معاصر و راه‎های مبارزه با آن می‎گوید. سخنرانی کامل او را می‎توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید.

ثبت نام در خبرنامه