ظهور تدریجی آئین بهائی

Program Picture

ما دو تا

ظهور تدریجی آئین بهائی
۰۱ مهر ۱۳۹۷

تهمینه: ظهور حضرت بهاءالله هم به تدریج صورت گرفته. نه فقط در طول حیات خودشون، بلکه در طول حیات سه نسل: خودشون و بعد حضرت عبدالبهاء و بعد هم حضرت شوقی افندی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه