تفسیرکننده معتبر

Program Picture

ما دو تا

تفسیرکننده معتبر
۲۹ شهریور ۱۳۹۷

آرش: وحدت داشتن، یعنی در کنار هم بودن، به داد هم دیگه رسیدن، در موارد مهم به طور یکپارچه عمل کردن، هدف مشترک داشتن. میدونی، وحدت خیلی سرشارتره، خیلی پرتره، خیلی چیزا توش هست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه