دین اگر مطابق علم نباشد جهل است

Program Picture

ما دو تا

دین اگر مطابق علم نباشد جهل است
۰۱ شهریور ۱۳۹۷

تهمینه: یکی از تعالیم خیلی مهم حضرت بهاءالله که به نظر من روح این عصر و زمانه تطابق علم ودینه.
آرش: تعالیم حضرت بهاءالله یه دریاست و همه شون هم روح این عصر و زمان هستن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه