دو نظام دانایی مکمل

Program Picture

ما دو تا

دو نظام دانایی مکمل
۰۸ شهریور ۱۳۹۷

آرش: بیت العدل اعظم، شورای حاکمه بین المللی بهائی می‌فرمایند: «علم و دین دو نظام دانایی مستقل اما مکمل یکدیگر و محرک پیشرفت تمدن می‌‌باشند».
تهمینه: همچنین «دین بدون علم به ‌سرعت به سطح خرافات و تعصبات تنزل می‌یابد و علم بدون دین به ابزاری برای مادی‌گرایی خشک تبدیل می‌گردد.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه