ما دوتا
فروتن چون خاک
دی ۲۸, ۱۳۹۶

تهمینه : در مقابل دیگران تواضع و فروتنی داشتن به معنی خوار و خفیف بودن نیست. اینا خیلی با هم فرق داره. آرش: دقیقا" چه فرقی؟ منم می دونم که فرق دارن، اما فرقش رو نمی فهمم. نمی فهمم حدّ و مرزشون کجاست. تا کجاش فروتنیه، از کجا به بعدش می شه ذلّت و خواری.

قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه