ما خردمندانِ نابخرد

Program Picture
ما خردمندانِ نابخرد
مرداد ۲, ۱۴۰۱

در دنیای مدرن اکثر نظام‌های فکری، انسان را تک بعدی و مادی تعریف می‌نمایند و شاید ناکامی آن‌ها در حل مشکلات بشر در میان بسیاری از گشایش‌های علمی و تکنولوژیک، نادیده انگاشتن بعد روحانی ماهیت بشر باشد. در این اپیزود به دیدگاه غالب بر ماهیت انسان پرداخته‌ایم و سعی نمودیم جوانب موضوع را اندکی عیان سازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه