مادران باردار
مهر ۱۱, ۱۴۰۰

ای وای. فکر می‌کنم اومدن من به این خونه مامانم رو دچار مشکل کرده. تا بخوام تکون بخورم حالش خراب می‌شه، حالت تهوع پیدا می‌کنه، بعدش گریه می‌کنه. اما چند دقیقه بعدش از خوشحالی شروع می‌کنه به رقصیدن. ولی در حال خوشحالی و رقصیدن هم باز حالت تهوع پیدا می‌کنه، یکمی ناراحت می‌شه. بعد احساس خستگی می‌کنه، دلش می‌خواد بخوابه. دکتر به مامانم گفت: حالت تهوعی که صبح‌ها مخصوصا بعد از بیدار شدن از خواب بهتون دست میده، به خاطر تغییراتیه که توی گردش خونتون اتفاق افتاده.

ثبت نام در خبرنامه