لوح سلطان – بخش ۲

لوح سلطان – بخش ۲
اسفند ۱, ۱۳۹۸

لوح سلطان از الواح حضرت بهاءالله – شارع دیانت بهائی – است که خطاب به ناصرالدین‌شاه قاجار نازل شده است.

ثبت نام در خبرنامه