لوح سلطان – بخش ۱

Program Picture
لوح سلطان – بخش ۱
بهمن ۲۴, ۱۳۹۸

لوح سلطان از الواح حضرت بهاءالله – شارع دیانت بهائی – است که خطاب به ناصرالدین‌شاه قاجار نازل شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه