لوح دنیا – بخش ۱
دی ۱۲, ۱۳۹۸

لوح دنیا یکی از الواح مهم حضرت بهاءالله – شارع دیانت بهائی – است که از الواح نازله پس از کتاب مستطاب اقدس محسوب می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه