سنّت و مدرنیته – بخش۲

Program Picture

لفظ و معنا

سنّت و مدرنیته – بخش۲
۳۰ مرداد ۱۳۹۵

دستاوردهای مدرنیته و نگاه آیین بهائی به مدرنیته در گفتگوی این هفته رامان شکیب با استاد بهرام فرید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه