قوانین جزائی و مدنی

Program Picture

مفاهیم مدنی رساله مدنیه

قوانین جزائی و مدنی
۲۶ دی ۱۳۹۴

تأکید حضرت عبدالبهاء بر لزوم تنظیم و نوشتن قوانین جزائی و مدنی و انتشار و اجرای آن به وسیله حکومت برای پیشگیری از مشکلات سنّت شفاهی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه