قسمت ۹
شهریور ۶, ۱۳۹۵

علل ترک تحصیل یا محرومیّت از تحصیل بچّه‌ها (بخش سوّم) بررسی وضعیّت آماری کودکان محروم از تحصیل و مشکل بچّه‌های بدون شناسنامه.

ثبت نام در خبرنامه