Program Picture
قسمت ۸
بهمن ۷, ۱۳۹۶

– رقابت در عرصه سیاست چگونه نمود می‌کند؟
– فضای خصمانه در مبارزات سیاسی چگونه شکل می‌گیرد؟
– نقش گروه‌های فشار در مبارزات سیاسی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه