قسمت ۸
خرداد ۶, ۱۳۹۵

مرور دو مقالۀ آخر از مجموعه «وضعیت جهان»، نوشته دیوید لنگنس با عناوین «به سوی مشارکت جهانی برای توسعه» و «عصر طلایی یا رهاندن زمین از جنگ».

ثبت نام در خبرنامه