قسمت ۷
دی ۳۰, ۱۳۹۶

– بررسی اجمالی عملکرد رقابت در بخش اقتصاد.
– آیا رقابت اقتصادی موجود مضر است؟

ثبت نام در خبرنامه