قسمت ۷
تیر ۲۴, ۱۳۹۶

عدم قبول بعضی از باورها توسط علم مانند: تقدّس یا ایثار و فداکاری.

ثبت نام در خبرنامه