قسمت ۴
دی ۹, ۱۳۹۶

آیا فرهنگ را میتوان تعریف کرد؟
آیا فرهنگ مخالف یا در تضاد با سرشت انسان است؟

ثبت نام در خبرنامه