Program Picture

نرگس شیراز

قسمت ۴
۰۳ اسفند ۱۳۹۸

روزهای سختی که آغاز شده بود پایانی نداشت، نیمه شب فراشان با گستاخی تمام و پنهانی وارد بیت مبارک شیراز شدند … اهل و عیال سید باب بدون دانستن جرم وی با نگرانی شب را به صبح رساندند. وقت سحر سید باب به خانه بازگشت و جرمش را که توطئه‌ای بیش نبود به اهل خانه فرمود … اما این تنها دستگیری وی نبود و خیلی زود با غل و زنجیر او را به خانه داروغه بردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه