قسمت ۳
دی ۲, ۱۳۹۶

– آیا فرهنگ تعریفی دارد که مورد پذیرش عموم باشد؟
– آیا فرهنگ در تضاد با سرشت انسان است؟

ثبت نام در خبرنامه