Program Picture

خاک تابناک

قسمت ۲۹
۲۹ فروردین ۱۴۰۲

نگرشى به فرداى ایران، از مسیر دیروز: توجّه به مسئلۀ قوم‌هاى گوناگون در ایران، در موضوع فرصت‌ها و تهدیدها.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه