Program Picture

خاک تابناک

قسمت ۲۸
۲۸ فروردین ۱۴۰۲

نگرشى به فرداى ایران، از مسیر دیروز: ادامۀ بحث فرصت‌ها و تهدیدها – تأثیر بر و تأثّر از رسانه‌هاى اجتماعى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه