Program Picture

خاک تابناک

قسمت ۲۷
۲۷ فروردین ۱۴۰۲

نگرشى به فرداى ایران، از مسیر دیروز: ادامۀ بحث حضور زنان در جامعه مدنى ایران و موضوع تحصیل‌هاى آنان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه