قسمت ۲
آذر ۲۵, ۱۳۹۶

– آیا رقابت در ذات انسان است؟ آیا تنها منشاء و مبدأ خلاقیت است؟
– مسأله رقابت و رابطه آن با سرشت بشر.

ثبت نام در خبرنامه