Program Picture
قسمت ۱۹
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷

از نظر آیین بهائی آیا وجود مجامع بین المللی برای رسیدن به وحدت کافی است؟
آیا میتوان مردم جهان را قانع کرد که رقابت خصمانه را کنار بگذارند؟
مشورت بهائی چه عناصری دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه